Vuoden Vaikuttavuusteot 2022 on valittu

Vaikuttavuusseura ry jakoi vaikuttavuuspalkintoja kolmessa kategoriassa: yhteiskunta, toimintakulttuuri ja palvelut

Vuoden vaikuttavuusteot 2022 palkittiin tänään Mediuutisten 100 terveysalan vaikuttajaa 2022 -tilaisuudessa. Vuosittaisella Vuoden vaikuttavuusteko -kilpailulla Vaikuttavuusseura haluaa nostaa esiin niitä asioita, toimia, innovaatioita ja onnistumisia, joilla edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta Suomessa.

Vuoden vaikuttavuusteot 2022 kategorioittain:

Yhteiskunta

  • SuomiSote – etäasiointialusta hyvinvointialueille sekä Pitkäaikaissairaiden digituettu hoitomalli, Mehiläinen & BeeHealthy
  • Solidarity Finland -monikeskustutkimus, Helsingin yliopisto ja useita suomalaisia sairaaloita

Toimintakulttuuri

  • Diabeteslaaturekisterin vertaiskehittäminen – laatutiedosta hoidon arkivaikuttavuuden parantamiseen, Kansallisen diabeteslaaturekisterin (THL) ydintyöryhmä sekä Keski-Suomen Laatuverkosto
  • Syöpäpotilaiden hoidon moniammatillisten suunnittelukokousten vaikuttavuuden parantaminen tiedolla johtamisen työkaluilla, Tays Rintatiimi

Palvelut

  • Sydämen vajaatoimintapotilaiden etähoitopalvelukonsepti, TAYS Sydänkeskus Oy (Sydänsairaala)
  • Terapiat etulinjaan -toimintamallin terapianavigaattori ja digituetut terapiat, Terapiat etulinjaan / HUS Psykiatria

Erityismaininta

  • Zekki, Diakonia-ammattikorkeakoulu

COVID-potilaiden hoitostrategian luonut toimintamalli sekä terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden etäasiointi yhteiskunnallisesti vaikuttavia tekoja

Etäasiointialustan avulla voidaan palvella potilaita sekä sosiaalipalveluiden asiakkaita helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. BeeHealthyn SuomiSote – etäasiointialusta hyvinvointialueille sekä Mehiläisen, BeeHealthyn ja Harjun Terveyden Pitkäaikaissairaiden digituettu hoitomalli -tekojen avulla voidaan parantaa hoidon ja palveluiden saatavuutta ja jatkuvuutta sekä saavutettavuutta. Lisäksi teoilla on suuri potentiaali ja niillä voidaan onnistuessa ratkaista hyvinvointialueiden tehokkuushaasteita.

COVID-pandemia on kansallisesti kaikkialle ulottuva haaste. Helsingin yliopiston ja usean suomalaisen sairaalan Solidarity Finland -monikeskustutkimus loi yli kymmeneen suomalaiseen sairaalaan COVID-potilaiden hoitostrategian selventäen hoitopäätöksiä ja samalla tuottaen luotettavaa tietoa tulevaisuuden potilaiden hoitoon. Toiminnalla on luotu yhteiskunnallisesti merkittävä järjestelmä sekä alusta erittäin haastavassa toimintaympäristössä, ja prosessia voidaan hyödyntää myöhemmin vastaavissa tilanteissa.

Toimintakulttuuriteoiksi valittiin syöpähoidon moniammatillinen yhteistyö ja diabeteslaatureksiterin vertaiskehittäminen

Vaikuttavuuden tavoitteleminen ja vaikuttavien ratkaisuiden löytäminen sekä jakaminen edellyttää vertailukelpoisia tietovarantoja, niiden kehittämistä sekä aktiivista hyödyntämistä. Kansallisen diabeteslaaturekisterin (THL) ydintyöryhmän sekä Keski-Suomen Laatuverkoston Diabeteslaaturekisterin vertaiskehittäminen – laatutiedosta hoidon arkivaikuttavuuden parantamiseen on vaikuttava teko kansantaloudellisesti ja kansanterveydellisesti merkittävässä kohdejoukossa. Toimintamalli on vahvasti ja selkeästi skaalautuva, innovatiivisesti toteutettu ja sillä on valtakunnallinen tavoite.

Syövänhoito edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Vaikuttavan syövänhoidon kulmakivi on hoidontarpeen ja hoitovaihtoehtojen tunnistaminen sekä niiden tehokas kytkeminen moniammatilliseen hoitoon.Tays/Syövänhoidon vastuualueen, kirurgian vastuualueen/Fimlab Laboratoriot Oy:n, Kuvantamiskeskuksen ja apteekkiliikelaitoksen Syöpäpotilaiden hoidon moniammatillisten suunnittelukokousten vaikuttavuuden parantaminen tiedolla johtamisen työkaluilla -toiminnalla on onnistuttu kehittämään toimintakulttuuria vaikuttavampaan suuntaan hyödyntäen tehokkaasti niin tietoteknisiä kuin informaatiotyökalujakin yksilöllisen hoidon mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi.  Toiminta tehostaa voimavarojen käyttöä ja parantaa sen myötä kustannusvaikuttavuutta.

Mielenterveyspalveluiden toimintamalli hyvinvointialueille ja sydämen vajaatoiminnan etähoito vaikuttavia palveluita

Sydämen vajaatoiminta on vakava, lähes aina elinikäistä lääke- ja muuta hoitoa vaativa sairaus. Potilasryhmä on suuri, ja hoito kuormittaa ja aiheuttaa tyypillisesti runsaasti hoitotapahtumia niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. TAYS Sydänkeskus Oy:n (Sydänsairaalan) Sydämen vajaatoimintapotilaiden etähoitopalvelukonsepti on moderneja välineitä ja mahdollisuuksia vaikuttavasti hyödyntävä, kohdennettu hoito-ohjelma, jossa etähoitosovelluksen ja laitteiden avulla vajaatoimintapotilaita voidaan systemaattisesti etäseurata ja -hoitaa. Konseptin selkeänä vaikuttavuustavoitteena on suuri terveyshyöty, ja toiminta kohdistuu kansansantaloudellisesti ja kansanterveydellisesti merkittävän kokoiseen potilasryhmään.

Mielenterveyden haasteet ovat usein piilossa mutta niiden vaikutukset näkyvät ja vaikuttavat yksilön työ- ja toimintakykyyn oleellisesti. HUS Psykiatrian Terapiat etulinjaan -toimintamallin terapianavigaattori ja digituetut terapiat -teon tehtävä on auttaa ratkaisemaan nämä ongelmat. Toimintamallin tavoite on tarjota hyvinvointialueille ratkaisuja ja työkaluja, jotta mahdollisimman monelle mielenterveyden ongelmiin apua hakevalle voitaisiin tarjota nopeasti oikea-aikaista ja oikeatasoista hoitoa. Mielenterveyden parantamiseen ja avunsaantiin tähtäävänä toiminta on kohderyhmältään erittäin vaikuttavaa ja sille on suuri tarve.

Raadin erityismaininta nuorten hyvinvointia tukevalle toimintamallille

Nuorissa on tulevaisuus. Heihin kohdistuvat ja onnistuvat vaikuttavuusteot ovat vaikutuksiltaan pitkäaikaisia. Diakonia-ammattikorkeakoulun Zekki-toimintamallilla on merkittävä pyrkimys vahvistaa nuorten hyvinvointia. Se tarjoaa nuorille helpon mahdollisuuden hahmottaa omaa elämäntilannettaan sekä mahdollisia tuen tarpeita. Se myös lisää nuorten tietoisuutta tarjolla olevista tukipalveluista sekä madaltaa nuorten tuen hakemisen ja saamisen kynnyksiä. Arviointiraati haluaa antaa Zekki-toimintamallille erityismaininnan sen tulevaisuuden potentiaalin ja tarpeellisuuden vuoksi. Syrjäytymisen haasteet tarvitsevat ratkaisuja ja Zekki-toimintamallilla kyetään vastaamaan niihin.

Arviointiraati valitsee Vuoden vaikuttavuusteot

Vuosittaisella Vuoden vaikuttavuusteko -kilpailulla Vaikuttavuusseura haluaa herättää valtakunnallista vaikuttavuuskeskustelua ja erilaisin esimerkein konkretisoida, miten vaikuttavuutta parannetaan tuloksellisesti.

Arviointiraadissa toimivat vuonna 2022 puheenjohtajina kansanedustajat Paula Risikko ja Merja Mäkisalo-Ropponen. Muut raadin jäsenet olivat Riitta Aejmelaeus, Terhi Laine, Anna-Kaisa Parkkila, Seppo Ranta, Antti Malmivaara ja Janne Martikainen sekä sihteerinä Timo Seppälä.

Timo Seppälä kuvaa vuoden 2022 kilpailua: ”Vaikuttavuuteen satsataan ja sen selkeä suunta on juurtua käytännöiksi. Vaikuttavuutta parantavia ratkaisuja rakennetaan yhä enemmän yhteistyöllä ja se näkyy selvästi kilpailuun osallistuneiden vaikuttavuusteoissa.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: